Ogłoszenie

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pielęgniarki na podstawie umowy o pracę.
Wymagane:
1) Wykształcenie:
-tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
- licencjat pielęgniarstwa,
-średnie wykształcenie medyczne w zawodzie
pielęgniarka.
2) Inne wymagania:
- umiejętność współpracy i komunikowania,
- opiekuńczość, cierpliwość,
- rzetelność, sumienność, fachowość,
- systematyczność,
- odpowiedzialność,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- umiejętność rozwiązywania sytuacji
problemowych,
- aktywność i gotowość do poszerzania
własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

3) Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.

Oferty prosimy składać listownie do 15 czerwca 2018 roku na adres: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Aleja Piłsudskiego 11 18-400 Łomża; osobiście w Kancelarii Szpitala /II piętro, pok. 235/, z dopiskiem na kopercie: ?OFERTA PRACY ? PIELĘGNIARKA? lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm./.


Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Informacje uzupełniające:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, reprezentowanym przez Dyrektora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem na wolne stanowisko pracy i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym /podst. prawna: art. 221 § 1 Kodeksu Pracy t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 108/, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

Podstawowe szczegóły

Cena:
Kontakt:
86 47 33 310
Dodane przez: Gość

Strona główna | ŁomżaInformator łomżyński Ogłoszenia  |  Forum  |  Reklama
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu